Verkoopsvoorwaarden


VERKOOPSVOORWAARDEN VAN Vercruysse F.P. BV


EERST


Voorwaarden zijn van toepassing voor alle handelingen hier van toepassing voor alle websites, webshops, alle direct en mogelijke verkopen opererend onder Vercruysse F.P. B.V. met ondernemingsnummer BE0475 084 719


DAN

De algemene verkoops-, leverings-, betalings-, en algemene en niet algemene voorwaarden voor alle verkopen  door Vercruysse F.P. B.V.

   

WEBSITEPOLITIEK EN VOORWAARDEN VOOR ALLE WEBSITES/SHOPS OPEREREREND ONDER VERCRUYSSE F.P. B.V.


De voorwaarden hier geldig voor alle website(s) van Vercruysse F.P. B.V. (al dan niet als handelsmerk) kan u consulteren en vanaf het ogenblik dat u onze website(s) gebruikt gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wanneer u deze voorwaarden niet wenst te accepteren alstublief gebruik deze website(s) niet. Van tijd tot tijd en zonder enige aankondiging kunnen wij de voorwaarden veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om de website(s) te consulteren telkens u gebruik maakt van deze website om als op de hoogte te zijn, en te blijven, over de voorwaarden.

U gaat akkoord ook wanneer de voorwaarden veranderden na uw bezoek aan onze website(s).


1. Producten en service

Alle producten en services op onze website(s) zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen van tijd tot tijd veranderen. Alle producten en prijzen kunnen het voorwerp zijn van aanpassingen.


2. Toepassing van de voorwaarden

Deze website(s) voorwaarden gelden voor alle verwerving van producten via deze website of andere kanalen.


3. Information van producten en services

We doen alle moeite om de informatie op onze website(s) zo actueel te houden, niet tegenstaand, kunnen wij nooit verantwoordelijk gesteld worden voor informatie die niet correct wordt weergegeven.


4. Toegang

De productspecificaties op onze website(s) zijn geldig voor verkopen wereldwijd.


5. Website beschikbaarheid

We kunnen niet beloven dat deze website niet onderbroken zal worden tijdens uw bezoek, buiten beschikbaarheid, tijdelijk off-line gaat, vrij is van fouten, opeenhopingen, bugs of virussen en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden, om welke reden dan ook. Toegang kan opgeschort worden om welke reden ook en zonder voorafgaande nota.


6. Rechten

De rechten van de website(s) en de producten en materialen en services die aangeboden worden op onze website(s) zijn eigendom van Vercruysse F.P.. Geen enkel ander persoon of rechtspersson kan delen of volledigheden kopiëren, aanpassen, doorsturen, verdelen, afspelen voor derden, hergebruiken, publiceren in zijn volledigheid of gedeeltelijkheid in om het even welke vertaling zonder schriftelijk akkoord van Vercvruysse F.P.. U mag alleen de pagina's bekijken en eventueel printen voor eigen gebruik.


7. Deze voorwaarden

Als één van de voorwaarden hier beschreven geschonden worden, opzettelijk of onopzettelijk, dan zal de schender het onderwerp zijn van onderzoek door politiediensten en zal zij/hij daarvoor vervolgt worden dit naar Belgisch recht.


8. Recht

Alle voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht.


9. Telefoon- en emailberichten

Telefoon berichten en email teksten in verwijzing naar onze website(s) en met een refererend  emailadres worden enkel gebruikt om de producten van deze website te marketeren, te promoten, te factureren en om eventuele gesprekken schriftelijk of mondling af te handelen in verband met de prospectie, de verkoop of de naverkoop van aan deze website gerelateerde producten en services.


10. Hoe gebruiken en verwerken we uw informatie?

U kan van ons informatie verkrijgen via: (1) wanneer u ons contacteerd, direct of indirect, via onze webstek of elk ander mogelijk middel, om een inlichting te verkrijgen over een product of service (2) wanneer wij u contacteren in deze optiek.


11. Gebruik van uw persoonlijke informatie

Het kan dat u van ons informatie ontvangt (niet opgevraagd door uzelf) of dat wij u informatie verschaffen na uw vraag daarom. Dit kan per email, telefonisch, per sms of één enkele andere methode zijn. Deze informatie wordt met geen enkel ander rechtspersoon of persoon gedeeld dan Vercruysse F.P..


DE ALGEMENE VERKOOPS-/LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ALLE HANDELINGEN ZOALS HIER VAN NUT DOOR VERCRUYSSE F.P. BV


12. De algemene voorwaarden, vermeld hier, al dan niet ondertekend voor akkoord door de klant, welke van toepassing zijn vindt u op alle verkopen en handelingen tussen koper en verkoper aangaande de producten op deze website, zijn inzake als,


13. Indien wijzigingen in prijzen of andere voorkomen behouden wij ons het recht voor de prijzen of andere aan te passen zonder voorafgaande nota te versturen of zonder akkoord van eender welke partij te vragen.


14. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Vercruysse F.P. niet.


15. Vertragingen van  leveringen geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


16. Klachten betreffende een levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na levering en voor het gebruik of de voortverkoop van de aangekochte goederen. Het protest dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren en moet verzonden worden binnen de acht dagen na de factuurdatum.


17. Alle facturen zijn op voorhand, contant, of via de verschillende aangeboden betaalsystemen betaalbaar tenzij anders werd bedongen.


18. Bij anders bedongen en niet-betalen van de factuur behouden wij ons het recht niet te leveren binnen de gestelde termijn en is verschuldigd vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar te reken per maand op het factuurbedrag, met een minimum van 50 €. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van €50.


19. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Vercruysse F.P. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.


20. Indien de koper de al dan niet betaalde goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.


21. Het risico gaat over op de koper van bij de contractsluiting. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.


22. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.


23. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren,behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.


24. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.


25. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.  In geen geval is Vercruysse F.P.  aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product. Vercruysse F.P.  staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het verkochte product. De garantietermijn van Vercruysse F.P. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.  Deze garantie geldt niet in het geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel of- andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Vercruysse F.P. zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijk schade, en de gevolgen voor de koper of een derde naar aanleiding van nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.


26. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vercruysse F.P. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen een zulks zonder dat Vercruysse F.P. gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Vercruysse F.P. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Vercruysse F.P., dan wel tussen Vercruysse F.P. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Vercruysse F.P., is Vercruysse F.P. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Vercruysse F.P..


27. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u bekomen bij de Commissiebescherming persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Indien één (1) of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden of bijzondere verkoopsvoorwaarden als ongeldig kunnen worden aangemerkt of nietig worden verklaard op enigerlei wettelijke of bestuurswettelijke bepaling dan definitief uitspraak van een bevoegde Rechtbank blijven de overige bepalingen onverkocht van kracht en uitwerking hebben. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en bijzondere verkoopsvoorwaarden en de besteloverzichten van de koper wordt verzonden vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen partijen zijn opgenomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.  De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Vercruysse F.P. en de koper worden beheerst door het Belgisch Recht. Bij geschillen zullen enkel de Rechtbanken van het gerechterlijke arrondissement Oudenaarde.


De bijzondere verkoops-, leverings-, betalings- en andere voorwaarden voor alle verkopen  door Vercruysse F.P. BV


28. De bijzondere voorwaarden (hier slechts gedeeltelijk aangeboden maar via simpel verzoek te verkrijgen), al dan niet ondertekend voor akkoord door de klant (hierna : "de koper"), zijn van toepassing op alle verkopen via de verschillende webshops, via verkopen in de de groothandelswinkel te Brakel, Stationsplein 1 en via elke andere mogelijke manier waarop een verkoop of dienst tussen "de koper" en Vercruysse F.P. B.V. (hierna "Vercruysse F.P.") gerealiseerd werden en bijgevolg of tot stand kwam.


29. "Vercruysse F.P." haar ondernemingsnummer is BE0475 084 719


30. "Vercruysse F.P." haar notificatienummer bij het Federaal Agentschap voor Gezonheid en Geneesmiddelen van distributie en / of uitvoer van medische hulpmiddelen artikel 10 bis van het KB 18 / 03 / 1999 betreffende de medsiche hulpmiddelen is BE/CA01/1-61461-MDD-0001


31. "Vercruysse F.P." is de eigenaar van alle websites zoals vermeld op.


32. Indien wijzigingen in prijzen of andere voorkomen behoudt "Vercruysse F.P." zich het recht voor de prijzen of andere aan te passen zonder voorafgaande nota te versturen of zonder akkoord van eender welke partij te vragen.


33. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden "Vercruysse F.P." niet, zelfs nooit.


34. Vertragingen van leveringen door "Vercruysse F.P." geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


35. Klachten betreffende een levering moeten "Vercruysse F.P." toekomen binnen de acht dagen na levering en voor het gebruik of de voortverkoop van de aangekochte goederen. Het protest dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren en moet verzonden worden binnen de acht dagen na de factuurdatum aan Vercruysse F.P., Stationsplein 1 - B9660 Brakel.


36. Alle facturen van "Vercruysse F.P." zijn op voorhand, contant, of via de verschillende aangeboden betaalsystemen betaalbaar tenzij anders werd bedongen.


37. Bij anders bedongen en niet-betalen van de factuur behoudt "Vercruysse F.P." zich het recht niet te leveren binnen de gestelde termijn en zelfs indien er nog geen factuur tot stand kwam is "de koper" verschuldigd vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar te reken per maand op het factuurbedrag, met een minimum van 50 €. In geval van annulatie van de bestelling is "de koper" eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van de waarde van de bestelling, met minimum van €50.


38. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van "Vercruysse F.P.". Bij niet-betaling behoudt "Vercruysse F.P." zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.


39. Indien "de koper" de al dan niet betaalde goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt "Vercruysse F.P." zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van "de koper". De goederen worden terug te koop aangeboden en worden niet langer gereserveerd, zelfs al werden zijn betaald. We raden "de koper" aan gebruik te maken van onze verzenddienst dit te voorkomen.


40. Het risico gaat over op "de koper" van bij de contractsluiting.


41. De goederen worden verzonden op risico van "de koper".


42. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van "de koper".


43. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar "Vercruysse F.P." zijn uitbatingzetel, hoofdzetel heeft, namelijk Brakel.


44. Wanneer "Vercruysse F.P." ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behoudt "Vercruysse F.P." zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.


45. "Vercruysse F.P." behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van "de koper".


46. "Vercruysse F.P." haar vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers. In geen geval is "Vercruysse F.P." aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.


47. "Vercruysse F.P." staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het verkochte product. De garantietermijn van "Vercruysse F.P." komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in het geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel of- andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.


48. "Vercruysse F.P." zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijk schade, en de gevolgen voor "de koper" of een derde (zoals bijvoorbeeld de transporteur maar niet beperkt tot de transporteur maar tot elke mogelijke andere derde) naar aanleiding van nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.


49. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft "Vercruysse F.P." ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen een zulks zonder dat "Vercruysse F.P." gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan "Vercruysse F.P." kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen "de koper" en "Vercruysse F.P.", dan wel tussen "Vercruysse F.P." en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen "de koper" en "Vercruysse F.P.", is "Vercruysse F.P." niet aansprakelijk.


50. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u bekomen bij de Commissiebescherming persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Indien één (1) of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden of bijzondere verkoopsvoorwaarden als ongeldig kunnen worden aangemerkt of nietig worden verklaard op enigerlei wettelijke of bestuurswettelijke bepaling dan definitief uitspraak van een bevoegde Rechtbank blijven de overige bepalingen onverkocht van kracht en uitwerking hebben. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en bijzondere verkoopsvoorwaarden en de besteloverzichten van de koper wordt verzonden vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen partijen zijn opgenomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen "Vercruysse F.P." en "de koper" worden beheerst door het Belgisch Recht.


51. Bij geschillen zullen enkel de Rechtbanken van het gerechterlijke arrondissement Oudenaarde, 9660 Brakel.